Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ:
AFinance, s.r.o.
Severná 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 102 853
Bc. Andrej Findra
0918 704 019
office.afinance@gmail.com 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. 

Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ  (Správca)  nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú Osobu.

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako sprostredkovateľ, teda v mene iných subjektov (prevádzkovateľov), ktorí určili účely a prostriedky spracúvania osobných údajov na základe osobitných zmlúv.

Zdroje a kategórie osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od Vás), ktoré ste mu poskytli, alebo 
Vaše osobné údaje môžeme získať aj inak, napr. od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje  a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania:
Zákonným dôvodom spracovania je:

Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR 

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR 

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) GDPR


Účelom spracovania osobných údajov je:
Za účelom poskytovania služieb poistného sprostredkovania klientom (vrátane poradenstva)
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb podľa zákona č. 39/2015 Z. z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o sprostredkovaní“) a ďalších osobných predpisov.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti poisťovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach  (Facebook) je našim záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.
Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa office.afinance@gmail.com 

Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:
Facebook 
https://www.facebook.com/policy.php ;

Merania návštevnosti a skvalitnenia služieb – prostredníctvom súborov cookies získavame údaje o návštevnosti našej webovej stránky, prezeraných informáciách a ďalšej aktivite na nej. Tieto údaje zbierame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači. Viac informácií „ Zásady používania súborov cookies“

Aby sme zachovali úplnú transparentnosť chceme Vás informovať, že posúdime správnosť  poskytnutých osobných údajov (ak to okolnosti povoľujú). Pri zistení nesprávnych osobných údajov alebo informácií uchovávaných v našom informačnom systéme, osobné údaje
bezodkladne opravíme, obmedzíme spracúvanie alebo vymažeme.. Ak dôjde k poskytnutiu takých údajov, budeme o tom informovať všetky zúčastnené strany.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR .

Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo Zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov 
- oprávnené subjekty (zákonná povinnosť poskytnúť osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov).
Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje  a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva:
Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracúvania 
 • Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR
 • Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
 • Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.
Ako môžete naplniť svoje práva?
Právo na prístup k údajom                                                                                                                

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu office.afinance@gmail.com  alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Severná 19
974 01 Banská Bystrica


Právo na opravu                                                                                                                            

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu office.afinance@gmail.com 
alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Severná 19, 974 01 Banská Bystrica

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.
   

Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.


Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
-z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
-vytvárania zákazníckeho profilu,
-môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.


Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:                      

písomne mailom: office.afinance@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu:              

Severná 19, 974 01 Banská Bystrica

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese 

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk